Landbirds Migration Special Seminar

สัมมนาพิเศษเรื่องการอพยพย้านถิ่นฐานของนกบกแห่งเกาะมันใน จังหวัดระยอง โดย ผศ.ดร.ฟิลิป ดี. ราวด์ ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 1000-1130 ณ ห้อง N506 ตึกชีววิทยาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง ข่าวประชาสัมพันธ์บน

Read more

อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี

อาจารย์ ดร.อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มาร่วมงานสัมมนานักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในกิจกรรม “ชีวะ…สัญจร 2558” ที่รีสอร์ท Adventure Point อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เมื่อระหว่างวันที่ 12-13

Read more

SCBI 626 Biology Laboratory Teaching Practice

วทชว 626 การสอนวิชาปฏิบัติการชีววิทยา Download: SCBI626 Biology Laboratory Teaching schedule 2015 ประเมินการช่วยสอน แบบประเมินการช่วยสอนของนักศึกษา วทชว 626 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (สำหรับอาจารย์ภาควิชาชีววิทยา) มีเกณฑ์ดังต่อไปนี้

Read more

ทุนผู้ช่วยสอน

ทุนผู้ช่วยสอน หรือทุน Teaching Assistant ที่เรียกกันย่อๆว่า TA ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามประกาศเรื่อง “ทุนผู้ช่วยสอน (Teaching Assitantship)” ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 เป็นทุนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กำหนดการ เปิดรับสมัคร วันที่ 26

Read more

Research Ethics

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้เปิดสอนรายวิชา GRID 521 Research Ethics (บรรยายภาษาอังกฤษ)   1 Credit  สำหรับภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย  นโยบายและการป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์  พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนนโยบายด้านจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล ทางด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ นักศึกษาที่เข้าศึกษารายวิชา GRID

Read more

Thesis Defense (Ph.D.)

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาเอกชีววิทยา (Ph.D. in Biology) Date Student Name Venue & Time 14 October 2016 Sontaya Manawatthana N416 0900 18 May 2015

Read more