One in a Hundred 2019

ภาควิชาชีววิทยาร่วมจัดนิทรรศการ “One in a Hundred Science Fair” ในงาน 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง อัลบั้มภาพ งาน 100 Years of

Read more

การนำเสนอ Senior Project 2562

ภาควิชาชีววิทยาจัดงานสัมมนาวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาของภาควิชาได้มีโอกาสนำเสนอผลการศึกษาวิจัยจากวิชา วทชว 484 Senior Project ต่ออาจารย์และเพื่อน ๆ ในบรรยากาศวิชาการที่เป็นกันเอง ระหว่างวันพฤหัสที่ 25 และวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 นักศึกษามีเวลาในการนำเสนอผลงานของตนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้ เป็นเวลา 15 นาที และมีเวลาให้ซักถามคำถามจากอาจารย์และเพื่อน

Read more

ปัจฉิมนิเทศ 2562

ภาควิชาชีววิทยา จัดงานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 13:00-16:30 ณ ห้องประชุมสตางค์ มงคลสุข กำหนดการ 13:00 ลงทะเบียน 13:15 ประมวลภาพ “กว่าจะเป็นว่าที่บัณฑิต”

Read more

แนะนำภาควิชาชีววิทยา

การชี้แจงสาขาเอก ปีการศึกษา 2562 วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย ถูกต้อง ในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นปีที่สูงขึ้นในภาควิชาที่สนใจ 0730 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รวมกันที่หน้าตึก SC3 0800 ออกเดินทางจากม.มหิดล ศาลายา

Read more

หัวข้องานวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชีววิทยา

ภาควิชาชีววิทยา จัดงานวันชี้แจงหัวข้องานวิจัยระดับปริญญาตรี ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13:00-16:30 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข เพื่อให้นักศึกษาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 และ 3 ได้เลือกทำวิจัยที่ตนเองสนใจหรือมีความถนัดได้ และสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก

Read more

สอบปฏิบัติการชีววิทยา เทอม 2 ปีกศ.2561

ภาควิชาชีววิทยาจัดสอบปฏิบัติการชีววิทยา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียนวิชา SCBI 104 Biology Laboratory 2 ขึ้น ในรูปแบบแล็บกริ๊ง เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 ตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตที่ถูกนำมาตั้งเป็นคำถาม ซ้าย คือพยาธิไส้เดือน ขวา คือไส้เดือนดิน

Read more

ชีวสัมพันธ์ 2562

ภาควิชาชีววิทยาจัดงานสังสรรค์ปีใหม่สำหรับอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรขึ้น ในช่วงบ่ายวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 หลังพิธีทำบุญปีใหม่ (ดูภาพ) ทั้งนี้ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมกิจกรรมมากมาย รวมถึงการจับสลากของขวัญให้กับนักศึกษาที่มาร่วมงาน ข้าวมันไก่ตอนเบตง สุกัญญา (Sukanya Baetong Chicken with Rice) ก๋วยจั๊บโบร่ำโบราณ

Read more

ทำบุญปีใหม่ภาควิชาชีววิทยา 2562

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้อง N416 ระหว่างเวลา 10:00-11:30 โดยมี ดร.ศิรวิทย์ ศิตปรีชา หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา เป็นประธาน พิธีทำบุญปีใหม่ 2562 หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาและที่ปรึกษาฯ

Read more

TCAS 62

หมายเหตุ: ยังไม่แยกสาขาเป็นชีววิทยาในการเรียนชั้นปีที่ 1 จะให้เลือกสาขาวิชาชีววิทยาได้เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2 TCAS 1 Porfolio เปิดรับสมัคร 3 ธ.ค. 2561 ปิดรับสมัคร 14 ธ.ค. 2561 จำนวนรับ 40 คน เลือก

Read more

การแข่งขันกีฬาส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562

บุคลากรและนักศึกษา ภาควิชาชีววิทยา ร่วมแข่งขันกีฬาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

Read more

การนำเสนอโครงร่างงานวิจัย Senior project แบบปากเปล่า (2561)

ตารางการนำเสนอข้อเสนอโครงงานวิจัย รายวิชาโครงงานวิจัยทางชีววิทยา วทชว 483 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8:30 – 16:40 น. ห้อง L05 คำอธิบาย นักศึกษาต้องอยู่ฟังจนครบคนสุดท้าย นักศึกษาพิสิฐวิธานนำเสนอ 15 นาที

Read more