ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2559 (Site Visit)

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล *** พร้อมรับการตรวจประเมิน *** คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2559 (Site Visit) ที่มา: http://science.mahidol.ac.th/firstpage/pdf/09122016.pdf

Read more

SCBI 113 Essential Biology

ปีการศึกษา 2560 Cells and organelles อ.ปฐมพงษ์แสงวิไล อ.อลิสา ดำเนินสวัสดิ์ เอกสารประกอบการสอน ชีวโมเลกุล : https://goo.gl/SroRax เซลล์ : https://goo.gl/NFX7Ru เนื้อเยื่อสัตว์ : https://goo.gl/ruQWTo Energy in living systems อ.ฐิตินันท์ สำราญวานิช

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง ระบบการเรียนกล้องจุลทรรศน์แบบดิจิตอล และสาธิตระบบการเรียนกล้องจุลทรรศน์แบบดิจิตอล โดยบริษัท รัชมอร์ พรีซิชั่น

ท่านที่สนใจสามารถแจ้งลงทะเบียนร่วมงานที่หน้าห้อง N 401 หรือติดต่อ น.ส.ชุดาภรณ์ โกมลโยธิน E–mail: chudaporn.rushmore@gmail.com, เบอร์มือถือ: 081-3961112 ***ผู้เข้าร่วมงานจะได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ในการเรียนการสอนแบบดิจิตอล ผ่าน iPad หรือ iPhone และสามารถดูภาพผ่าน Application ได้แบบ Real time

Read more

รายงานการประเมินตนเอง

เอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลำดับ รายการ เอกสาร 1 เอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี 2558 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล http://intranet.sc.mahidol/bi/basic/web2016/SAR58.rar http://intranet.sc.mahidol/bi/basic/web2016/SAR58.pdf http://intranet.sc.mahidol/bi/basic/web2016/SAR58.docx 2 เอกสารรายงานการประเมินตนเอง

Read more